Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
miedzyslowami
6184 f528 420
Reposted fromrisky risky viamakemewannadie makemewannadie
miedzyslowami
3459 10f2 420
Reposted fromdailylife dailylife viamarkotna markotna
miedzyslowami
niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek. bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić wywołują masę cierpienia.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
miedzyslowami
4288 d853 420
Reposted fromretaliate retaliate viamakemewannadie makemewannadie
miedzyslowami
To frustrujące, kiedy coś się dzieje w Twoim życiu, a tak naprawdę nie masz z kim o tym porozmawiać.
miedzyslowami
miedzyslowami
miedzyslowami
6676 cf35 420
miedzyslowami
0356 bcd7 420
miedzyslowami
W tym momencie jestem kurwa żałosna, wiem.
Reposted from9agucha 9agucha viaplugss plugss
miedzyslowami
0530 72dc 420
Reposted fromretaliate retaliate viaamericano americano
miedzyslowami
miedzyslowami
1290 80af 420
1156 3eff 420
Reposted fromkattrina kattrina viamarkotna markotna
miedzyslowami
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto
— rzuć wszystko i chodź się całować !
Reposted fromojkomena ojkomena viamarkotna markotna
miedzyslowami
1437 9c76
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
miedzyslowami
1849 d2a8 420
Reposted fromsmacznie smacznie viapimpmyheart pimpmyheart
miedzyslowami
0697 2283 420
Reposted fromretaliate retaliate viamarkotna markotna
miedzyslowami
2270 41e3 420
Reposted fromintrigante intrigante vianorwegianwood norwegianwood
0508 e521 420
Reposted fromimblazin imblazin viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl